שאלות ותשובות להעסקת עובד זר

מהו שכר מינימום לעובד בסיעוד?
עובד סיעוד זכאי על פי פסיקת ביה"ד לעבודה לשכר גלובלי שלא יפחת משכר מינימום + 30% אך אינו זכאי לתשלום עבור שעות נוספות. שכרו לא יפחת מ-4,660 ₪ כולל דמי כיס.

מה הם הזכויות הנילוות בנוסף לשכר?
חופשה, תשלום חגים, דמי הבראה, החזר הוצאת נסיעות.

מהו התשלום עבור יום חופש רגיל, יום חג ויום מנוחה שבועי?
יום חופש רגיל: שכר ברוטו (כולל דמי כיס) לחלק ב-26 יום, ובלבד שהתוצאה לא תפחת משכר המינימום ליום.
עבודה ביום המנוחה השבועי: מספר שעות העבודה כפול 250%. או לחילופין 150% + יום חופשאחר בשבוע.
חגים: לאחר שלושה חודשי עבודה זכאי העובד לתשלום עבור תשעה ימי חג בשנה לפי הנהו בדתו, או לפי חגי ישראל, בהתאם לבחירת העובד, אם לא חלו אותם חגים ביום המנוחה השבועי.
דמי הבראה: עובד שסיים שנת עבודה אחת זכאי לתשלום דמי הבראה בסך 318 ₪ ליום כפול מספר הימים. בעד השנה הראשונה 5 ימים. בעד השנה השנייה והשלישית 6 ימים. בעד השנה הרביעית עד העשירית 7 ימים.

כמה שעות הן יום מנוחה שבועי?
36 שעות רצופות.

האם תשלום ביטוח בריאות חל רק על המעסיק?
החוק מחייב מעסיק בענף הסיעוד להסדיר ביטוח רפואי פרטי למשך תקופת עבודתו אצלו, על המעסיק למסור לעובד העתק פוליסת הביטוח בשפה המובנת לו. ביטוח הבריאות הינו על חשבון המעביד, אך הוא רשאי לנכות משכרו של העובד עד מחצית הסכום ששילם בעד הביטוח, או עד 100 ₪ , לפי הנמוך מהשניים, לחודש.

איך מחשבים פיצויים?
שכר חודש ברוטו (לא פחות משכר המינימום, כולל דמי הכיס וחלק העובד בביטוח הרפואי) כפול שנות העבודה.

האם במות המעסיק העובד זכאי לפיצויי פיטורים?
חוק פיצויי פיטורים מחייב תשלום פיצויים לעובד שמעסיקו נפטר או שנסיבות אחרות גרמו להפסקת עבודתו של העובד (מעבר לבית אבות או בית חולים). במקרה של פטירת מעסיק העובד אינו זכאי לדמי הודעה מוקדמת.

האם עובד שהאשרה שלו פגה זכאי לפיצויי פיטורים?
על פי חוות דעת משפטית העובד זכאי לפיצויים.

האם תשלום השכר חייב להתבצע בשקלים או בדולרים? אם בשקלים, על איזה שער?
התשלום מתבצע בשקלים לפי השער היציג, אלא אם כן סוכם אחרת בחוזה.

מה קורה במקרים שחוק הסיעוד מממן חלק מהשכר? האם על אותו חלק צריכה חברת הסיעוד לשלם דמי הבראה, ביטוח רפואי, חופשה, פיצויים וכדומה?
החברה מחוייבת לשלם את השכר, פיצויים והזכויות הנילוות לפי מספר השעות. המעסיק אחראי שהעובד יקבל את מלוא הזכויות. ניתן להתלונן בביטוח לאומי, אצל הממונה על ענף סיעוד, אסתר רייס, פקס: 02-06463084.

מה שיעור הניכויים עבור כלכלה ומגורים?
הסכום המקסימאלי שמותר לנכות עבור מגורים לחודש, נקבע לפי אזור המגורים: ירושלים - 161 ₪, תל אביב - 183 ₪, חיפה 122 ₪, אזור הדרום - 109 ₪, אזור הצפון - 100 ₪. בנוסף, רשאי המעסיק לנכות סכום חודשי עבור מים וחשמל שלא יעלה על 63.40 ₪ לחודש.

מה תקף בקשר שבין המעסיק לעובד הזר - החוק או ההסכם העבודה שנחתם בתחילת הקשר?
הסכם עבודה אינו יכול לגרוע מהזכויות המוקנות בחוק.

הערה: סה"כ ימי חופשה וחגים בשנה צריכים להגיע ל - 21 יום.


לראש העמוד