השירות לרווחת הזקן

השירותים לזקנים ניתנים לגברים מגיל 65 ולנשים מגיל 60 ונועדו להגן עליהם ולסייע להם לשפר את תפקודם האישי והחברתי.

מטרתם של השירותים הניתנים לזקנים הנה לדאוג לסיפוק צרכיה של אוכלוסייה זו, ע"י בנייה והרחבה .של תשתית שירותים אישיים וחברתיים, תעסוקתיים ותרבותיים בקהילה ובמעונות

לשם כך פותחה מערכת של שירותים בקהילה המעניקה מגוון פעילויות לקשישים החיים בה במסגרת מרכזי יום מועדונים, נופשונים ועוד.
כן הוקמו מערכי דיור המהווים פתרונות דיור חלופיים לזקנים שאינם יכולים לדאוג לעצמם, זאת במסגרת בתי אבות ומעונות לזקנים, דיור מוגן ושכונות תומכות.
במסגרת השכונות התומכות מתבצעת הכוונה שתכליתה פיתוח סביבה תומכת באמצעות חיזוק התושבים בשכונה מזדקנת ע"י יצירת קשר ביניהם ושותפות הזקנים בפעילות למען הקהילה.


חוקים שנחקקו לרווחת הזקן
  • חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995, פרק י' (ביטוח סיעוד)
  • חוק האזרחים הותיקים, התש"ן - 1989
  • 1965 חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה
  • חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו - 1966
  • הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב - 1962
  • חוק העונשין (תיקון 26) התש"ן - 1989
  • חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991
כל השירותים הניתנים לזקנים נמצאים תחת פיקוחו של השירות למען הזקן באגף לשירותים אישיים וחברתיים במשרד הרווחה.

מידע נוסף בנושא שירותי תמיכה לזקנים ניתן למצוא באתר שער הממשלה ובאתר אשל - אשל היא עמותה שתפקידה לתכנן ולפתח שירותים למען הזקנים בישראל. מטרתה של אשל היא לשפר את מעמדם ודימויים של הזקנים בחברה ואת איכות חייהם של הזקנים