הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי

1.מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן) יוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר באם הוא עונה על התנאים דלהלן המתייחסים לקבוצת גילו:
  א. תנאי זכאות לאישה מגיל 60 ולגבר מגיל 65:
  המטופל צבר 4.5 נקודות ADL, או 4 נקודות ADL בתוספת ניקוד בודד, במבחן תלות שנעשה במסגרת תביעה לגמלת סיעוד שהוגשה למוסד לביטוח לאומי. (מטופל בקבוצת הגיל דלעיל, אשר תביעתו לגמלת סיעוד נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי מחמת גובה הכנסתו, רשאי להזמין מבחן תלות על חשבונו באמצעות האגודה למען שירותי בריאות הציבור בטל: 02-6727174-5). מטופל מגיל 90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה אם צבר 4 נקודות לפחות במבחן תלות. מטופל מגיל 85 ומעלה יהא זכאי להארכת היתר העסקה קיים ללא בדיקות נוספות.

  ב. תנאי זכאות לאישה בגיל 18-60 וגבר בגיל 18-65:
  למטופל נקבעה זכאות לקצבת שירותים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי (מי שתביעתו לקצבת שירותים מיוחדים נדחתה מחמת גובה הכנסתו או משום שבחר בקצבת ניידות, רשאי לבקש "חידוש דיון" בעניינו במוסד לביטוח לאומי לצורך הבקשה להיתר להעסיק עובד זר).

  ג. תנאי זכאות לקטין:
  הקטין זכאי לקצבת ילד נכה מאת המוסד לביטוח לאומי, ובנוסף, הוכח להנחת דעתה של הועדה המקצועית ביחידת הסמך, כי התקיימה לפחות אחת הנסיבות בפסקאות 1-3 להלן: 1. הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
  2. הילד קוק לליווי או השגחה במשך רוב שעות היום מחמת נכותו, ונבצר מאותו ילד להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית.
  3. מתקיימות נסיבות רפואיות מיוחדות המצריכות טיפול יומיומי צמוד וממושך בילד בביתו.

  ד. תנאי זכאות לנכי פעולות איבה ונכי צה"ל:
  ועדת מלווים במשרד הביטחון, או ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי, קבעו כי המטופל זכאי ל-17 שעות ליווי לפחות.

  ה. תנאי זכאות לנכי עבודה:
  המטופל מוכר במוסד לביטוח לאומי כנכה עבודה ברמה של "תלוי בזולת" או "סיעודי".
2.כיצד להגיש בקשה להעסקת עובד זר?:
  א. יש למלא את שלושת הטפסים המצורפים:
  • טופס א'- בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים
  • טופס ב'- התחייבות מעסיק
  • טופס ג' - הצהרת ויתור על סודיות רפואית
  ב. יש לצרף לכל בקשה את המסמכים הבאים:
  • אישור על תשלום אגרת בקשה בסך 260 ₪- בקשה שהוגשה ללא אישור על תשלום אגרה תוחזר לשולח.
  • צילום ת"ז + נספח של המטופל (ושל "מעסיק", במקרה והמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק של עובד זר).
  • באם המטופל הינו חסוי, יש לצרף אישור על אפוטרופסות.
  ג. לבקשה להארכת היתר קיים יש לצרף גם:
  • צילום אשרת השהייה של העובד הזר המועסק בהתאם להיתר (מתוך הדרכון).
  ד. בנוסף לאמור, ובהתאם לנסיבות הבקשה, יש לצרף אישורים נוספים כלהלן:
  • אישה מעל גיל 60 וגבר מעל גיל 65: אם המטופל לא נבדק ע"י המוסד לביטוח לאומי מחמת גובה הכנסתו, יש לצרף את תוצאת מבחן תלות שבוצע על ידי האגודה למען שירותי בריאות הציבור. אין צורך לצרף תוצאות מבחן תלות שבוצע על ידי המוסד לביטוח לאומי והן יועברו ישירות על ידי המוסד ליחידת הסמך.
  • קטין: יש לצרף חוו"ד רפואית וחוו"ד רשויות הרווחה ותצהיר (טופס ד') חתום בפני עו"ד.
  • נכה עבודה, נכה איבה, נכה צה"ל - יש לצרף אישור על זכאות.
  ה. יש לשלוח את הבקשה על צירופיה ליחידת הסמך לעובדים זרים ענף הסיעוד רח' בן יהודה 34, ירושלים, טל: 1-700-706-800. לא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס. יש לשלוח אישורים מקוריים/ מאומתים על ידי עו"ד או רו"ח בלבד.
הערה: יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בכתב ברור. הבקשה וההתחייבות ייחתמו על ידי המטופל, אך כאשר המטופל אינו מסוגל למלא חובות כמעסיק של עובד זר, בן משפחתו יחתום כ"מעסיק". בקשה שהוגשה ללא אישור על תשלום אגרה, ו/או אשר לא מולאה כנדרש ו/או שלא הושלמו בה כל המסמכים הנדרשים תוחזר לשולח.

3.האם ישנם מקרים נוספים בהם ניתן לבקש היתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי?
להלן מקרים נוספים בהם ניתן להגיש בקשה להעסיק עובד זר:
  א. מטופל בעל צרכים מיוחדים:
  מטופל שצבר בין 2.5 ל-4 נקודות ADL במבחן תלות ובנוסף לכך מתקיימת אצלו אחת הנסיבות המפורטות להלן:
  • הוא גר עם נכה נוסף במשפחה.
  • הוא נכה עם פיגור שכלי הגר עם הורה מעל גיל 70.
  • הוא הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 16.
  • הוא חולה במחלה ממארת או מחלה קשה, ודרושה לו השגחה במשך רוב שעות היום.
  • בקשה לפי פסקה זו תידון בפני ועדה מקצועית אשר תמליץ בפני הממונה אם בנסיבות העניין יש מקום להתיר העסקת עובד זר (לבקשה לפי סעיף זה חובה לצרף אישורים על מצבו הרפואי של הנזקק ומידת תלותו בזולת לצורך ביצוע פעולות יומיום ו/או הצורך בהשגחה במשך רוב שעות היום).
  ב. חולה העומד להשתחרר מבית החולים המציג אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים המציינת את הצורך ברצף טיפולי וכן את התאריך המשוער לשחרור החולה מבית החולים. היתר לפי סעיף זה יינתן בכפוף לשיקול הדעת של הוועדה המקצועית המייעצת של יחידת הסמך לתקופה של חצי שנה בלבד, כאשר לצורך הארכת ההיתר יידרש המבקש לעמוד בנהלים הרגילים. ההיתר שינתן לפי סעיף זה יאפשר העסקת עובד זר הנמצא כדין בישראל בלבד, ולא יאפשר הבאת עובד מחו"ל.
  ג. נזקקים המטופלים ע"י אגף השיקום של משרד הביטחון (כגון הורים שכולים ואלמנות צה"ל)- בקשות אלו יידונו על ידי הועדה המקצועית ביחידת הסמך עד לקביעת נוהל סופי לגביהן. לבקשות אלו יש לצרף אישור על כך שהמבקש נמצא בטיפול אגף השיקום, ומסמכים המעידים על מצבו הרפואי של המבקש.
  יודגש כי מתן היתר במקרים אלו הינו בכפוף לשיקול דעת הגורמים המוסמכים.
4. איך תיוודע לי החלטת יחידת הסמך?
החלטת יחידת הסמך תישלח אליך בדואר רשום. באם הינך זכאי להעסיק עובד זר יהא עליך לפנות עם אישור היחידה אל משרדי מינהל האוכלוסין שבקרבת מקום מגוריך לצורך הסדרת אשרת עבודה לעובד הזר שברצונך להעסיק. אסור להעסיק עובד זר ללא אישור מראש ובכתב מאת מינהל האוכלוסין.

5. מה הם חובותיי כלפי העובד הזר שיועסק על ידי?
עובד זר זכאי לכל תנאי ההעסקה להם זכאים עובדים ישראלים, ובכלל זה ליום מנוחה שבועי, ימי חג וחופשות בתשלום, דמי הבראה, ופיצויי פיטורים. בנוסף, יש לספק לעובד תנאים מיוחדים כמפורט ב"חוק עובדים זרים", ובכלל זה חוזה בכתב בשפתו, מגורים הולמים וביטוח רפואי.


לראש העמוד