אישפוז קשישים במוסדות סיעודיים/תשושי נפש

האשפוז

האשפוז מתבצע רק במוסדות בעלי רישוי של משרד הבריאות ואשר עמם יש הסדר אשפוז.
האשפוז הנו מתוכנן, אורך זמן ובהתאם לתור ההמתנה הקיים בלשכת הבריאות.
בתור ההמתנה ישולב המועמד לאשפוז, רק לאחר סיום כל הליכי בדיקת חיוב המשפחה וחתימתה על כתב התחייבות.
על מנת להסדיר את תהליך האשפוז יש לפנות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריך.

המסמכים לפנייה

אם ברצונך לאשפז בן משפחה, עליך לפנות למחלקה לחולים כרוניים עם המסמכים הבאים:
 • צלום תעודת זהות של החולה, בתוספת הדף בו רשומה כתובת החולה.
 • שאלון מידע רפואי-סיעודי-תיפקודי, שמולא ע"י רופא ואחות.
 • אם החולה אושפז בשנה האחרונה, יש לצרף מכתב שחרור.
 • דו"ח סוציאלי לאשפוז חולה כרוני, אשר ימולא ע"י עובד סוציאלי המכיר את החולה ומשפחתו.
 • במקרים מסויימים, ידרשו תעודות רפואיות נוספות- בהתאם לאבחנה.


 • לאחר קבלת המסמכים המפורטים ובדיקתם, הבקשה תובא לדיון בועדה ויוחלט על סוג המסגרת המתאימה ביותר לחולה.

  התהליך המינהלי

  בשלב הבא- מתחיל תהליך חישוב ההשתתפות, בו נקבע גובה הסכום לתשלום ע"י כל אחד מבני המשפחה.
  הודעה על גובה ההשתתפות תינתן ע"י רכזת האשפוז.

  החישוב נערך על סמך:

  הכנסות ונכסי החולה, בן/בת הזוג שלו והכנסות בניו/בנותיו.
  התנאי לעריכת חישובי המשפחה לסיוע המשרד הנו, כי החולה ובן/בת זוגו/ה, וכל הבנים והבנות ימלאו שאלוני הצהרה, יצרפו מסמכים כמתבקש בשאלון, ויחתמו בפעי עורך דין או מזכיר בית המשפט.

  רשימת המסמכים שיש לצרף לשאלון ההצהרה:

  מסמכים של החולה ובן/בת זוגו:
 • עובד שכיר- או גימלאי: אישורי הכנסה מ - 3 החודשים האחרונים.
 • עצמאי – שומת מס אחרונה מפקיד השומה במס הכנסה.
 • אישור על גובה קיצבת הבטוח הלאומי האחרונה.


 • מסמכים של ילדי החולה
 • עובד שכיר או גימלאי- אישורי הכנסה של 3 החודשים האחרונים.
 • עצמאי – שומת מס סופית ואחרונה מפקיד השומה.
 • משכנתא - אישור מבנק למשכנתאות על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד המשכנתא.
 • אישור לימודים באוניברסיטה של בן/בת.
 • אישור על שכר דירה.


 • כתב התחייבות

  לאחר קביעת גובה ההשתתפות הכספית של בני משפחה, יחתום כל אחד מהם על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי.
  למעמד החתימה יש להביא בימי קבלת קהל: שני ערבים המשתכרים באופן קבוע ואשר יזדהו באמצעות תעודת זהות.

  דמי כניסה

  עבור אשפוז באמצעות משרד הבריאות, יש לשלם דמי כניסה חד-פעמיים.
  דמי הכניסה מורכבים מסכום ההשתתפות הכספית X 2(למעט קיצבת הזיקנה של החולה) וזאת בנוסף להשתתפות החודשית השוטפת.
  אם החולה יעזוב מסיבה כלשהי את המוסד לפני תום החודשיים הראשונים לאשפוזו, יוחזרו חלק מדמי הכניסה יחסית לימים שבהם שהה במוסד, בהתאם לנהלים.

  הגבייה

  לאחר האשפוז יישלחו למתחייבים חשבונות חודשיים לפי הכתובת שנמסרה, או באמצעות הוראת קבע. על כל בן משפחה לדווח על שינויים בכתובת ובמצב המשפחתי.
  את החשבון יש לשלם עד ה- 5 בכל חודש, כדי להימנע מחיוב בריבית והצמדה.


  ועדת ערר

  במקרים חריגים בלבד, כאשר משפחה חוייבה בהשתתפות ואינה יכולה לעמוד בה בגלל בעיה מיוחדת לטווח הארוך, ניתן לפנות לועדת ערר באמצעות העובד הסוציאלי בלשכת הבריאות, בצרוף מכתב של המערער ומסמכים רלוונטיים.

  ועדת הערר הנה ועדה ארצית, הנקבעת ע"י מנכ"ל משרד הבריאות


  לראש העמוד