סיוע לעולים קשישים

לוחות הסיוע בשכר-דירה
מעודכן ליום 2/2002

שימו לב!
החל מ-1/7/2002 החלה הורדה של %4 וכן שינויים אחרים בסכומי הסיוע המופיעים בטבלה .
זכאים לסיוע שזכאותם אושרה רק עתה יפנו לסניפי הבנקים למשכנתאות לבירור הסכומים החדשים.
משפחת עולים מקבלי סל קליטה
תקופת הזכאות קבוצות הזכאים הסיוע בשכר דירה
לחודש בש"ח
משפחת עולים הזכאית לסל קליטה בשנה השניה מיום קבלת מעמד עולה 450
משפחת עולים הזכאית לסל קליטה בשנה השלישית מיום קבלת מעמד עולה 360
משפחת עולים הזכאית לסל קליטה בשנה הרביעית מיום קבלת מעמד עולה 250
משפחת עולים הזכאית לסל קליטה בשנה החמישית מיום קבלת מעמד עולה 110משפחת עולים שאינם מקבלי סל קליטה
תקופת הזכאות קבוצות הזכאים הסיוע בשכר דירה
לחודש בש"ח
משפחת עולים שאינה זכאית לסל קליטה בשנה הראשונה מיום קבלת מעמד עולה 450
משפחת עולים שאינה זכאית לסל קליטה בשנה השניה מיום קבלת מעמד עולה 360
משפחת עולים שאינה זכאית לסל קליטה בשנים השלישית והרביעית מיום קבלת מעמד עולה 250
משפחת עולים שאינה זכאית לסל קליטה בשנה החמישית מיום קבלת מעמד עולה 110משפחת עולים המקבלת קצבאות וגמלאות של ביטוח לאומי
תקופת הזכאות קבוצות הזכאים הסיוע בשכר דירה
לחודש בש"ח
משפחה עם ילדים הנתמכת ע"י הביטוח הלאומי כל זמן שהיא "חסרת דירה" ונתמכת 960
משפחה עם ילדים המקבלת גמלה/קיצבה מוגדלת, או מיוחדת מן הביטוח הלאומי כל זמן שהיא "חסרת דירה" ונתמכת 1,170
זוג ללא ילדים הנתמך ע"י הביטוח הלאומי כל זמן שהוא "חסר דירה" ונתמך 850
זוג ללא ילדים המקבל גמלה/קיצבה מוגדלת, או מיוחדת מן הביטוח הלאומי כל זמן שהוא "חסר דירה" ונתמך 950

הערה: עולה הנשוי לישראלי וותיק יקבל הסיוע לשכר דירה כעולה יחיד


משפחות חד - הוריות
תקופת הזכאות קבוצות הזכאים הסיוע בשכר דירה
לחודש בש"ח
משפחה חד הורית הזכאית לסל קליטה (ללא מבחן הכנסה) בשנים השניה, השלישית והרביעית מיום קבלת מעמד עולה 600
משפחה חד הורית הזכאית לסל קליטה (ללא מבחן הכנסה) בשנה החמישית מיום קבלת מעמד עולה 250*
משפחה חד הורית הזכאית לסל קליטה (ללא מבחן הכנסה) בשנה השישית מיום קבלת מעמד עולה 150*
משפחה חד הורית שאינה זכאית לסל קליטה (ללא מבחן הכנסה) בשנים הראשונה, השניה, השלישית מיום קבלת מעמד עולה 600
משפחה חד הורית שאינה זכאית לסל קליטה (ללא מבחן הכנסה) בשנה רביעית + החמישית מיום קבלת מעמד עולה 250*
משפחה חד הורית שאינה זכאית לסל קליטה (ללא מבחן הכנסה) בשנה השישית מיום קבלת מעמד עולה 150*
משפחה חד הורית הנתמכת ע"י הביטוח הלאומי כל זמן שהיא "חסרת דירה" ונתמכת 960
משפחה חד הורית המקבלת גימלה מוגדלת, או מיוחדת מן הביטוח הלאומי כל זמן שהיא "חסרת דירה" ונתמכת 1,170

* משפחות חד הוריות שמלאו 3 שנים לעלייתן לארץ, יכולות לפנות לבנק משכנתאות לבדוק את המשך הסיוע לפי מבחן הכנסות.

הערה: משפחות חד הוריות שאינן נתמכות ע"י הביטוח הלאומי,וסיימו את תקופת הזכאות, קיבלו סיוע בשכר דירה במשך 3 שנים, יכולות להמשיך ולקבל סיוע חודשי בשכר דירה כוותיקות, בכפוף למבחן הכנסות.


עולים יחידים
תקופת הזכאות קבוצות הזכאים הסיוע בשכר דירה
לחודש בש"ח
עולה יחיד זכאי סל קליטה בשנים השניה, השלישית והרביעית 250
עולה יחיד זכאי סל קליטה בשנה החמישית מיום קבלת מעמד עולה 100
עולה יחיד שאינו זכאי לסל קליטה בשנים הראשונה, השניה, שלישית ורביעית מיום קבלת מעמד עולה 250
עולה יחיד שאינו זכאי לסל קליטה בשנה החמישית מיום קבלת מעמד עולה 100
עולה יחיד הנתמך ע"י הביטוח הלאומי בקיצבת נכות
ששיעורה %75 לפחות
כל זמן שהוא "חסר דירה" ונתמך 650
עולה יחיד הנתמך ע"י הביטוח הלאומי שגילו 45 עד 55 כל זמן שהוא "חסר דירה" ונתמך 540
עולה יחיד הנתמך ע"י הביטוח הלאומי 55 עד 60 לנשים,
55 עד 65 לגברים
כל זמן שהוא "חסר דירה" ונתמך 650
חייל בשירות סדיר בעל תעודת "חייל בודד" בזמן השירות הסדיר 450עולים קשישים: נשים מגיל 60 וגברים מגיל 65 או בעלי תעודת זכאות כ"זוג קשישים"

עולים קשישים שאינם נתמכים בהשלמת הכנסה על ידי הביטוח הלאומי
תקופת הזכאות קבוצות הזכאים הסיוע בשכר דירה
לחודש בש"ח
זוג קשישים הזכאים לסל קליטה מן השנה השניה ועד תום השנה החמישית מיום קבלת מעמד עולה כמו משפחת עולים
זוג קשישים שאינו זכאי לסל קליטה עד תום השנה החמישית מיום קבלת מעמד עולה כמו משפחת עולים
קשיש יחיד זכאי לסל קליטה מן השנה השניה ועד תום השנה החמישית מיום קבלת מעמד עולה כמו עולה יחיד
קשיש יחיד שאינו זכאי לסל קליטה עד תום השנה החמישית מיום קבלת מעמד עולה כמו עולה יחידסיוע בשכר דירה לעולים קשישים המקבלים קיצבאות מהמוסד לביטוח לאומי + השלמת הכנסה בש"ח נכון לפברואר 2002

קבוצת עולים סכום חודשי
זוג קשישים* מתגוררים בנפרד ממשפחתם 1,080
זוג קשישים המתגוררים עם קרובי משפחה 950
זוג קשישים ותיקי מלחמת העולם השנייה הנתמכים על ידי ביטוח לאומי המתגוררים בנפרד ממשפחתם 1,188
זוג קשישים ותיקי מלחמת העולם השנייה הנתמכים על ידי ביטוח לאומי המתגוררים עם קרובי משפחה 1,045
קשיש יחיד המתגורר בנפרד ממשפחתו* 820
קשיש יחיד המתגורר עם משפחת 710
קשיש יחיד ותיק מלחמת העולם השנייה הנתמך על ידי ביטוח לאומי המתגורר בנפרד ממשפחתו* 902
קשיש יחיד ותיק מלחמת העולם השנייה הנתמך על ידי ביטוח לאומי המתגורר עם משפחתו 781

*הערה: עולים קשישים המתגוררים בנפרד ממשפחתם יפנו לסניף בנק למשכנתאות, כדי ולהוציא תעודת זכאות ויציגו חוזה שכירות חתום ומבוייל כחוק.

הערה: קרובי משפחה הם הורים, בני זוג לשעבר, ילדים ובני זוגם.זכרו כי המידע המתפרסם כאן הינו מידע כללי בלבד. במקרה של אי-התאמה או סתירה בין המתפרסם כאן לבין החוקים והנהלים הקיימים - החוקים והנהלים הם הקובעים.

לראש העמוד