ביטוח זקנה

ביטוח זקנה נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה. בעלי הכנסות נמוכות זכאים לתוספת "השלמת הכנסה"

מי זכאי לקצבת זקנה?

מי זכאי?
קצבת זקנה משולמת על-פי חוק לתושב ישראל שנולד בישראל, או שעלה לישראל לראשונה לפני הגיל שנקבע בחוק.

הגיל שנקבע בחוק עולה בהדרגה מ-60 עד 62, בהתאם לתאריך הלידה, כמפורט בטבלה להן:
הגיל בעת העלייה המזכה בקצבת זקנה תאריך לידה
לפני 60 עד יוני 1944
לפני 60 ו-4 חודשים מ- 7/1944 עד 8/1944
לפני 60 ו-8 חודשים מ- 9/1944 עד 4/1945
לפני 61 מ- 5/1945 עד 12/1945
לפני 61 ו-4 חודשים מ- 1/1946 עד 8/1946
לפני 61 ו-8 חודשים מ- 9/1946 עד 1/1947
לפני 62 מ- 5/1947 ואילך


מי שעלה לישראל לראשונה לאחר הגיל שנקבע בחוק, תבדק זכאותו לגמלת זקנה מיוחדת.
אישה תושבת ישראל תהיה זכאית לקצבה, אם נוסף על האמור למעלה, היא אחת מאלה:
 • אשה לא נשואה - רווקה, גרושה או אלמנה (חוץ מאלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים ואינה עובדת מחוץ למשק ביתה).
 • אשה נשואה שעובדת מחוץ למשק ביתה (עובדת שכירה או עובדת עצמאית).
 • אשה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בביטוח זקנה ושאירים (בגלל גילו במועד העלייה או בגלל שאינו תושב ישראל) - גם אם אינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית.
 • "עגונה" (אשה נשואה שזה שנתיים נעלמו עקבות בן זוגה, או זה שנתיים הוא נמצא בחוץ לארץ שלא בהסכמתה ואינו נושא במזונותיה) - גם אם אינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית.
 • עקרת בית, אשה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, ובן זוגה מבוטח, זכאית לקצבת זקנה בגיל הזכאות לקצבת זקנה אם היא נולדה לאחר 31 בדצמבר 1930.
תנאי הזכאות

 1. הגעת ל"גיל" המזכה בקצבת זקנה".
  על-פי תיקון בחוק שהתקבל לאחרונה, יועלה בהדרגה גיל הזכאות לקצבת זקנה. קיימים שני מועדים הקשורים לקביעת גיל הזכאות לקצבת זקנה:
  • א. גיל הפרישה (גיל הזכאות המותנית בהכנסות) - הגיל שבו תהיה/י זכאי/ת לקצבת זקנה בתנאי שהכנסתך מעבודה אינה עולה על 4,208 ש"ח לחודש ליחיד, או על 5,611 ש"ח לחודש לזוג (בינואר 2006). הכנסה מפנסיה אינה נחשת כהכנסה. לוחות . גיל זה היה עד 30 ביוני 2004 לגברים - 65 שנים ולנשים - 60 שנים. מ-1 ביולי 2004 הגיל עולה בהדרגה עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 67 לגברים ו- 64 לנשים.
  • ב. גיל הזכאות לקצבת זקנה (גיל הזכאות שאינה מותנית בהכנסות - הגיל שבו תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה ללא קשר להכנסות מעבודה ועל-פי כללי זכאות נוספים. לוחות גיל זה היה עד 30 ביוני 2004 לגברים -70 שנים ולנשים - 65 שנים. מ-1 ביולי 2004 הגיל לנשים עולה בהדרגה, עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 70 לגברים ולנשים.
 2. השלמת "תקופת אכשרה" (תקופת ביטוח):
  60 חודשי ביטוח בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל קצבת הזקנה; או 144 חודשי ביטוח; או 60 חודשי ביטוח בתנאי שמספר חודשי הביטוח אינו פחות ממספר חודשי אי הביטוח.
פטורות מ"תקופת אכשרה": גרושה, אלמנה, עגונה, אשה לא נשואה שעלתה ארצה לפני הגיל שנקבע בחוק, אשה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח, עקרת בית, וכן אשה שקיבלה קצבת נכות בחודש שקדם לחודש שעבורו זכאית לקצבת זקנה.

תשלום דמי ביטוח
(למבוטחים לא שכירים ולאשה שאינה עקרת בית)

החייב דמי ביטוח תישלל זכאותו לקצבה או תשולם לו קצבה מופחתת (לפי סכום החוב וזמן הפיגור בתשלום) עד שיסדיר את חובו.

תוספות לקצבה

תוספת תלויים - משולמת בעד בן/בת זוג של מקבל/ת הקצבה, בתנאי שאינם מקבלים קצבה לפי חוק הביטוח הלאומי, ובעד כל אחד משני הילדים הראשונים של מקבל/ת הקצבה. לעקרת בית לא משולמת תוספת בעד תלויים.

בן זוג - בעלה של מקבלת הקצבה, הנשוי לה שנה אחת לפחות, ומלאו לו 70 שנים; או מלאו לו 50 שנים, והוא עומד במבחן הכנסות.

בת זוג - אשת מקבל הקצבה העונה על התנאים האלה: היא נשואה לו שנה אחת לפחות או ילדה לו ילד; מלאו לה 45 שנים או יש עמה ילד שלו; הגיעה לגיל הזכאות לקצבת זקנה או היא עומדת במבחן הכנסות.

ילד - ילדו של מקבל הקצבה (לרבות ילד חורג או מאומץ) שלא מלאו לו 18 שנים; או לא מלאו לו 20 שנים והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על יסודי; או לא מלאו לו 22 שנים והוא משרת שירות סדיר בצה"ל, ולא עברו 36 חודשים מיום גיוסו; או (לבת בלבד) - לא מלאו לה 22 שנים והיא משרתת שירות לאומי; או לא מלאו לו 22 שנים והוא משרת בהתנדבות בשירות לאומי במסגרת תוכנית נסיונית; או לא מלאו לו 20 שנה והוא שוחר במסגרת קדם-צבאית של צה"ל; או לא מלאו לו 22 שנה והוא עתודאי; או לא מלאו לו 21 שנה והוא מתנדב בשנת שירות, ושירותו הסדיר נדכה עקב שירותו בהתנדבות.

תוספת ותק - 2% מהקצבה בעד כל שנת ביטוח שלמעלה מ-10 שנות הביטוח הראשונות.
תוספת הוותק המקסימלית - 50% מהקצבה.
לעקרת בית לא משתלמת תוספת ותק.

תוספת דחיית קצבה - 5% מהקצבה, בעד כל שנה, עד "גיל הזכאות לקצבת זקנה", שמקבל הקצבה לא היה זכאי לקצבה עקב הכנסה מעבודה.

סכומי הקצבה בינואר 2006( לאחר הפחתה של 1.5% ):
1,127 ש"ח ליחיד
1,690 ש"ח לזוג
2,043 ש"ח לזוג עם ילד אחד
2,396 ש"ח לזוג עם שני ילדים ויותר
1,480 ש"ח ליחיד עם ילד אחד
1,833 ש"ח ליחיד עם שני ילדים ויותר
תביעה לקצבת זקנה

יש להגיש סמוך ל"גיל קצבת זקנה" בטופס המתאים ( שישלח בדואר לכל מי שמתקרב לגיל זקנה ) לסניף המוסד הקרוב למקום המגורים. טפסי תביעה אפשר לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי ואפשר להוריד באינטרנט.
אם הוגשה התביעה לאחר 12 חודשים ממועד תחילת הזכאות לקצבה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלם את הקצבה רק בעד 12 חודשים למפרע.

תחילת תקופת התשלום

מי שנעשה זכאי לקצבת הזקנה מ-1 בחודש עד 15 בחודש, תשולם לו הקצבה מ-1 בחודש שנעשה זכאי לה. מי שנעשה זכאי לקצבת הזקנה מ-16 בחודש עד סוף החודש, תשולם לו הקצבה מ-1 בחודש שלאחר החודש שנעשה זכאי לה. אבל אם הוא זכאי גם לתוספת השלמת הכנסה, תשולם לו קצבת הזקנה מ-1 בחודש שנעשה זכאי לה (גם אם נעשה זכאי לקצבה לאחר 15 בחודש).

שוהה בחו"ל

אם אתה שוהה בחוץ לארץ עד 6 חודשים, תשולם לך הקצבה לחשבון הבנק שלך בישראל.
אם אתה שוהה בחו"ל יותר מ-6 חודשים, עליך להודיע בכתב למוסד לביטוח לאומי על נסיעתך. בתנאים מיוחדים יוסיף הביטוח הלאומי לשלם לך את הקצבה גם בזמן שהותך בחו"ל.
אם אתה נמצא במדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה לביטוח סוציאלי (אוסטריה, אורוגווי, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, פינלנד, צ'כיה, צרפת, שוודיה או שוויץ), תשולם לך הקצבה באותה מדינה - והכול לפי הקבוע באמנה.

השלמת הכנסה

מקבל קצבת זקנה בעל הכנסה נמוכה העומד במבחן הכנסות זכאי לתוספת השלמת הכנסה. התוספת משלימה את הקצבה לכדי סכומי ההכנסה המינימלית המובטחת .
סכומי קצבת הזקנה עם השלמת הכנסה בינואר 2006 :
2,089 ש"ח ליחיד
3,107 ש"ח לזוג
3,872 ש"ח לזוג עם ילד אחד
4,637 ש"ח לזוג עם שני ילדים ויותר
3,341 ש"ח ליחיד עם ילד אחד
4,107 ש"ח ליחיד עם שני ילדים ויותר
מקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה היוצא לחו"ל

מקבל תוספת השלמת הכנסה יבדוק את זכאותו לקבל את ההשלמה בעבור התקופה שהוא שוהה בחו"ל.

בעד כל חודש מלא (מ-1 בחודש עד 31 בחודש או 30 בחודש) שאתה שוהה בחו"ל, לא תשולם לך התוספת.

אם יצאת כבר לחו"ל באותה שנה קלנדרית (מ-1 בינואר של אותה השנה עד 31 בדצמבר של אותה השנה)- לא תשולם לך התוספת בעבור החודש שבו יצאת לחו"ל וגם בעבור החודש שבו חזרת מחו"ל. מי שיצא לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי, שאין אפשרות לקבלו בארץ, או מי שנלווה לבן משפחה חולה לצורך קבלת טיפול רפואי כזה, וקיבל אישור ליציאה ע"י קופת החולים, יוסיף לקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בעבור התקופה שהוא שוהה בחו"ל (עד 6 חודשים).

תביעה לתוספת השלמת הכנסהל

יש להגיש (בטופס מיוחד) בשעת הגשת התביעה לקצבת זקנה, או לאחר זמן, במועד שהצטמצמה ההכנסה לכדי השיעור המזכה בתוספת השלמת הכנסה.

תוספת השלמת הכנסה תשולם החל בחודש שהוגשה התביעה וכל זמן שמקבל הקצבה זכאי לה (אם שולמה התוספת שלא כדין, רשאי המוסד לביטוח לאומי לנכותה מגמלאות שהוא משלם).

גמלה מיוחדת (זקנה)

גמלת זקנה מיוחדת תשולם למי שעלה לישראל לראשונה לאחר הגיל שנקבע בחוק.

אשה נשואה שחיה עם בן זוגה אינה זכאית לגמלה מיוחדת (זקנה), אלא אם כן הגיעה לגיל הזכאות לקצבת זקנה.

גמלה מיוחדת (זקנה)

תנאי הזכאות לגמלה מיוחדת (זקנה)
הגיל המזכה בקצבת זקנה כאמור למעלה; אי זכאות לקצבה על-פי חוק הביטוח הלאומי; עמידה במבחני הכנסות.

שיעורי הגמלה המיוחדת (זקנה)
שיעורי הגמלה המיוחדת (ליחיד/ה ולמי שיש בו "תלויים") שווים לשיעורי קצבת הזקנה שעל-פי חוק הביטוח הלאומי, אך לא ישולמו תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה.

תביעה לגמלה מיוחדת
יש להגיש (בטופס מיוחד) לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
גמלת הזקנה המיוחדת תשולם החל ב-1 בחודש שהוגשה בו התביעה (לא תשולם גמלה בעד זמן שקדם לחודש הגשת התביעה).

הגמלה המיוחדת משולמת ב-28 בחודש.

מענק פטירה

מענק חד-פעמי לבן זוג, ובאין בן זוג - לילד של מקבל קצבת זקנה שנפטר.

סכום המענק בינואר 2006 - 6,950 ש"ח, ואם שולמה למקבל הקצבה השלמת הכנסה - 7,240 ש"ח.
אם נפטר בן זוגו של מי שמקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה, ניתן מענק בסכום של 7,240 ש"ח.

מענק הפטירה משולם באופן אוטומטי, ואין צורך להגיש תביעה למענק.


לראש העמוד